2015-03-18

Zadania

Kompetencje dyrektora:

Do obowiązków Dyrektora należy:
1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem,
2) nadzór nad naczelną redakcją wydawnictw muzealnych,
3) wydawanie zarządzeń,
4) dokonywanie wobec pracowników czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
5) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
6) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami.

Organy nadzorujące:

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister, a nadzór bezpośredni Zarząd, z zastrzeżeniem uprawnień Ministra i Województwa objętych umową.

Rada Muzeum
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w skład której wchodzi 15 członków, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd zgodnie z umową i ustawą o muzeach.
2. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

Organy doradcze:

Kolegium Kustoszy
1. W Muzeum działa Kolegium Kustoszy zwane dalej „Kolegium” jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora w zakresie jego działalności merytorycznej.
2. Dyrektor zasięga opinii Kolegium w sprawach naukowych dotyczących funkcjonowania i kierunku rozwoju Muzeum, w szczególności:
- problematyki badań i opracowań naukowych,
- pracy edukacyjnej,
- działalności wydawniczej,
- działalności poszczególnych komórek organizacyjnych,
- kandydatów na stanowiska samodzielne i kierownicze.
3. Członków Kolegium powołuje spośród pracowników merytorycznych Muzeum i odwołuje Dyrektor. Minister i Zarząd mają prawo desygnowania po jednym przedstawicielu do Kolegium.
4. Kadencja Kolegium trwa dwa lata.
5. Kolegium spośród swoich członków wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
6. Posiedzenia Kolegium zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
7. Z posiedzeń Kolegium sporządza się protokół.
8. Uchwały Kolegium zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy składu Kolegium, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
9. Obsługę Kolegium zapewnia Muzeum.

Muzealna Komisja Zakupów
1. W Muzeum działa Muzealna Komisja Zakupów, zwana dalej „Komisją”, jako organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora w zakresie pozyskiwania muzealiów do zbiorów Muzeum.
2. Członków Komisji powołuje spośród pracowników Muzeum i odwołuje Dyrektor.
3. Komisja działa w trybie i na zasadach określonych w regulaminie organizacyjnym Muzeum.

Zakres działania muzeum:

Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie zabytków oraz materiałów ikonograficznych, fotograficznych i dokumentacyjnych dotyczących sztuki polskiej i obcej, dziejów hymnu narodowego, etnografii Pomorza, kultur europejskich i pozaeuropejskich oraz działania teatrów Gdańska, Gdyni i Sopotu.

Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez
1) badanie pochodzenia muzealiów,
2) ewidencjonowanie, także w postaci cyfrowej oraz naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
3) sprawowanie opieki nad muzealiami, ich właściwe przechowywanie, konserwację, udostępnianie, dokumentowanie oraz zabezpieczenie trwałości ich dokumentacji,
4) sprawowanie opieki nad zbiorami Muzeum oraz, w miarę możliwości zabezpieczanie obiektów nieruchomych kultury materialnej, nieruchomych zabytków archeologicznych oraz naturalnych form przyrody,
5) organizowanie wystaw stałych i czasowych, a także prowadzenie innych form działalności kulturalnej, społecznej, edukacyjnej,
6) organizowanie i prowadzenie ekspedycji i badań naukowych oraz konserwatorskich, wspieranie merytoryczne osób prawnych i fizycznych działających na rzecz kultury i nauki w zakresie wynikającym z działalności Muzeum,
7) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,
8) prowadzenie działalności wydawniczej na wszelkiego typu nośnikach, prowadzenie strony internetowej,
9) prowadzenie specjalistycznej biblioteki i czytelni.