2015-03-18

Zadania

Kompetencje dyrektora:

Do obowiązków Dyrektora należy:
1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem,
2) nadzór nad naczelną redakcją wydawnictw muzealnych,
3) wydawanie zarządzeń,
4) dokonywanie wobec pracowników czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
5) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
6) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami.

Organy nadzorujące:

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister, a nadzór bezpośredni Zarząd, z zastrzeżeniem uprawnień Ministra i Województwa objętych umową.

Rada Muzeum
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w skład której wchodzi 15 członków, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd zgodnie z umową i ustawą o muzeach.
2. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

Organy doradcze:

Kolegium Kustoszy
1. W Muzeum działa Kolegium Kustoszy zwane dalej „Kolegium” jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora w zakresie jego działalności merytorycznej.
2. Dyrektor zasięga opinii Kolegium w sprawach naukowych dotyczących funkcjonowania i kierunku rozwoju Muzeum, w szczególności:
- problematyki badań i opracowań naukowych,
- pracy edukacyjnej,
- działalności wydawniczej,
- działalności poszczególnych komórek organizacyjnych,
- kandydatów na stanowiska samodzielne i kierownicze.
3. Członków Kolegium powołuje spośród pracowników merytorycznych Muzeum i odwołuje Dyrektor. Minister i Zarząd mają prawo desygnowania po jednym przedstawicielu do Kolegium.
4. Kadencja Kolegium trwa dwa lata.
5. Kolegium spośród swoich członków wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
6. Posiedzenia Kolegium zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
7. Z posiedzeń Kolegium sporządza się protokół.
8. Uchwały Kolegium zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy składu Kolegium, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
9. Obsługę Kolegium zapewnia Muzeum.

Muzealna Komisja Zakupów
1. W Muzeum działa Muzealna Komisja Zakupów, zwana dalej „Komisją”, jako organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora w zakresie pozyskiwania muzealiów do zbiorów Muzeum.
2. Członków Komisji powołuje spośród pracowników Muzeum i odwołuje Dyrektor.
3. Komisja działa w trybie i na zasadach określonych w regulaminie organizacyjnym Muzeum.

Zakres działania muzeum:

Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie zabytków oraz materiałów ikonograficznych, fotograficznych i dokumentacyjnych dotyczących sztuki polskiej i obcej, dziejów hymnu narodowego, etnografii Pomorza, kultur europejskich i pozaeuropejskich oraz działania teatrów Gdańska, Gdyni i Sopotu.

Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez
1) badanie pochodzenia muzealiów,
2) ewidencjonowanie, także w postaci cyfrowej oraz naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
3) sprawowanie opieki nad muzealiami, ich właściwe przechowywanie, konserwację, udostępnianie, dokumentowanie oraz zabezpieczenie trwałości ich dokumentacji,
4) sprawowanie opieki nad zbiorami Muzeum oraz, w miarę możliwości zabezpieczanie obiektów nieruchomych kultury materialnej, nieruchomych zabytków archeologicznych oraz naturalnych form przyrody,
5) organizowanie wystaw stałych i czasowych, a także prowadzenie innych form działalności kulturalnej, społecznej, edukacyjnej,
6) organizowanie i prowadzenie ekspedycji i badań naukowych oraz konserwatorskich, wspieranie merytoryczne osób prawnych i fizycznych działających na rzecz kultury i nauki w zakresie wynikającym z działalności Muzeum,
7) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,
8) prowadzenie działalności wydawniczej na wszelkiego typu nośnikach, prowadzenie strony internetowej,
9) prowadzenie specjalistycznej biblioteki i czytelni.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się