2015-03-16

Statut Muzeum Narodowego w Gdańsku

Data uzgodnienia Statutu: 17 lipca 2012 r.
 

STATUT
Muzeum Narodowego w Gdańsku

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§ 1.1. Muzeum Narodowe w Gdańsku, zwane dalej „Muzeum”, jest instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i Województwa Pomorskiego, działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
[Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230].
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406), zwanej dalej „ustawą”;
3) umowy z dnia 23 października 2005 roku w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Narodowe w Gdańsku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 5 grudnia 2008 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 30 kwietnia 2009 r., zwanej dalej „umową”;
4) niniejszego Statutu.
2. Muzeum może używać skróconej nazwy w brzmieniu: „MNG”.

§ 2.1. Siedzibą Muzeum jest Gdańsk.
2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego, a także zagranica.

§ 3.1. Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Pomorskie, zwane dalej „Województwem”, pod numerem RIK woj. pom. 5/99.
2. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem”.
3. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 4.1. Organizatorem Muzeum jest Województwo. Muzeum jest współprowadzone przez Ministra.
2. Minister i Województwo zapewniają środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

 

Rozdział 2
Zakres działania Muzeum i rodzaj gromadzonych zbiorów

 

§ 5. Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie zabytków oraz materiałów ikonograficznych, fotograficznych i dokumentacyjnych dotyczących sztuki polskiej i obcej, dziejów hymnu narodowego, etnografii Pomorza, kultur europejskich i pozaeuropejskich oraz działania teatrów Gdańska, Gdyni i Sopotu.

 

§ 6. Muzeum gromadzi zabytki w szczególności z zakresu:
1. malarstwa:
a) gdańskiego XIV-XXI wieku,
b) europejskiego XV-XXI wieku,
c) polskiego;
2. grafiki XV-XXI wieku;
3. rysunku XV-XXI wieku;
4. rzeźby XV-XXI wieku;
5. rzemiosła, w tym:
a) ceramikę i szkło – XV-XXI wiek,
b) meble – XVI-XXI wiek,
c) metale – XV-XXI wiek,
6. tkaniny i hafty – XIII-XXI wiek;
7. etnografii, w tym:
a) polskiej XVIII-XXI wieku,
b) kultur europejskich i pozaeuropejskich X-XXI wieku,
c) dokumenty kultury materialnej;
8. historii teatru, w tym zabytki:
a) artystyczne XX-XXI wieku,
b) dokumentacyjne XIX-XXI wieku;
9. dziejów i ikonografii hymnu narodowego – XVIII-XXI wiek;
10. fotografii XIX-XXI wieku;
11. nowych mediów – od XX wieku.

§ 7. Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
1) badanie pochodzenia muzealiów;
2) ewidencjonowanie, także w postaci cyfrowej oraz naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów;
3) sprawowanie opieki nad muzealiami, ich właściwe przechowywanie, konserwację, udostępnianie, dokumentowanie oraz zabezpieczenie trwałości ich dokumentacji;
4) sprawowanie opieki nad zbiorami Muzeum oraz, w miarę możliwości zabezpieczanie obiektów nieruchomych kultury materialnej, nieruchomych zabytków archeologicznych oraz naturalnych form przyrody;
5) organizowanie wystaw stałych i czasowych, a także prowadzenie innych form działalności kulturalnej, społecznej, edukacyjnej;
6) organizowanie i prowadzenie ekspedycji i badań naukowych oraz konserwatorskich, wspieranie merytoryczne osób prawnych i fizycznych działających na rzecz kultury i nauki w zakresie wynikającym z działalności Muzeum;
7) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
8) prowadzenie działalności wydawniczej na wszelkiego typu nośnikach, prowadzenie strony internetowej;
9) prowadzenie specjalistycznej biblioteki i czytelni.

 

Rozdział 3
Organizacja Muzeum

 

§ 8. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące oddziały:
1) Oddział Sztuki Dawnej w Gdańsku;
2) Oddział „Zielona Brama” w Gdańsku;
3) Oddział Sztuki Nowoczesnej w Gdańsku;
4) Oddział Etnografii w Gdańsku;
5) Oddział „Muzeum Hymnu Narodowego” w Będominie;
6) Oddział „Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią” w Waplewie Wielkim.

§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań oddziałów, działów i innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Ministra i Zarządu Województwa Pomorskiego, zwanego dalej „Zarządem”, oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

Rozdział 4
Organy nadzorujące, organ zarządzający oraz organy doradcze i sposób ich powoływania

 

§ 10. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister, a nadzór bezpośredni Zarząd, z zastrzeżeniem uprawnień Ministra i Województwa objętych umową.

 

§ 11.1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w skład której wchodzi 15 członków, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd zgodnie z umową i ustawą o muzeach.
2. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

 

§ 12.1. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie w uzgodnieniu z Ministrem.
2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora powołanego w trybie, o którym mowa w ust. 1, w tym ustalanie warunków płacy oraz warunków wykonywania dodatkowych prac o charakterze twórczym wykonuje Marszałek Województwa Pomorskiego.
3. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy 3 zastępców. Zastępcy są powoływani i odwoływani przez Dyrektora w uzgodnieniu z Ministrem i Zarządem.

§ 13.1. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
2. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem;
2) nadzór nad naczelną redakcją wydawnictw muzealnych;
3) wydawanie zarządzeń;
4) dokonywanie wobec pracowników czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;
5) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
6) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami.

§ 14.1. W Muzeum działa Kolegium Kustoszy zwane dalej „Kolegium” jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora w zakresie jego działalności merytorycznej.
2. Dyrektor zasięga opinii Kolegium w sprawach naukowych dotyczących funkcjonowania i kierunku rozwoju Muzeum, w szczególności:
1) problematyki badań i opracowań naukowych;
2) pracy edukacyjnej;
3) działalności wydawniczej;
4) działalności poszczególnych komórek organizacyjnych;
5) kandydatów na stanowiska samodzielne i kierownicze.
3. Członków Kolegium powołuje spośród pracowników merytorycznych Muzeum i odwołuje Dyrektor. Minister i Zarząd mają prawo desygnowania po jednym przedstawicielu do Kolegium.
4. Kadencja Kolegium trwa dwa lata.
5. Kolegium spośród swoich członków wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
6. Posiedzenia Kolegium zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
7. Z posiedzeń Kolegium sporządza się protokół.
8. Uchwały Kolegium zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy składu Kolegium, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
9. Obsługę Kolegium zapewnia Muzeum.

§ 15.1. W Muzeum działa Muzealna Komisja Zakupów, zwana dalej „Komisją”, jako organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora w zakresie pozyskiwania muzealiów do zbiorów Muzeum.
2. Członków Komisji powołuje spośród pracowników Muzeum i odwołuje Dyrektor.
3. Komisja działa w trybie i na zasadach określonych w regulaminie organizacyjnym Muzeum.

 

Rozdział 5
Gospodarka finansowa Muzeum

 

§ 16.1. Majątek Muzeum stanowią nieruchomości i ruchomości będące jego własnością oraz przysługujące Muzeum inne prawa majątkowe.
2. Majątek i przychody Muzeum służą realizacji jego celów statutowych.

 

§ 17.1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie i inny obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa oraz umowie.
2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Ministra i Województwa.
3. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum, zbadane przez biegłego rewidenta wybranego przez Zarząd, zatwierdza Zarząd. Dyrektor składa kopię sprawozdania do wiadomości Ministrowi. Ponadto przesyła Ministrowi dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe.

§ 18. Źródłami finansowania Muzeum są:
1) dotacje przekazywane przez Ministra i Województwo, w tym:
a) dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,
b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 19.1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
1) konserwacji i renowacji dzieł sztuki i rzemiosł artystycznych;
2) udostępniania posiadanych zbiorów dla wykorzystania ich do celów wystawienniczych, wydawniczych, filmowych, fotograficznych itp.;
3) działalności edukacyjnej związanej z działalnością statutową;
4) działalności handlowej, w tym sprzedaży wydawnictw, plakatów, pamiątek, sprzedaży i kopii dzieł sztuki;
5) działalności gastronomicznej;
6) wynajmu sprzętu będącego własnością Muzeum;
7) dzierżawy majątku nieruchomego i wynajmu pomieszczeń na cele nie kolidujące z działalnością statutową;
8) organizacji konferencji, sympozjów, koncertów i imprez artystycznych;
9) usług transportowych;
10) usług reklamowych;
11) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego.
2. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację działalności statutowej Muzeum.

§ 20.1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i zakres pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej i podlega ujawnieniu w rejestrze, o którym mowa w § 3 ust. 1, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

 

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

 

§ 21. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Sejmik Województwa Pomorskiego na trybie i na warunkach przewidzianych w obowiązujących przepisach z uwzględnieniem postanowień umowy.

§ 22. Zmian w Statucie dokonuje Sejmik Województwa Pomorskiego w trybie w określonym dla jego nadania.

Załączniki

  Statut.pdf 2,79 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się