2015-03-16

Statut Muzeum Narodowego w Gdańsku

Data uzgodnienia Statutu: 17 lipca 2012 r.
 

STATUT
Muzeum Narodowego w Gdańsku

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§ 1.1. Muzeum Narodowe w Gdańsku, zwane dalej „Muzeum”, jest instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i Województwa Pomorskiego, działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
[Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230].
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406), zwanej dalej „ustawą”;
3) umowy z dnia 23 października 2005 roku w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Narodowe w Gdańsku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 5 grudnia 2008 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 30 kwietnia 2009 r., zwanej dalej „umową”;
4) niniejszego Statutu.
2. Muzeum może używać skróconej nazwy w brzmieniu: „MNG”.

§ 2.1. Siedzibą Muzeum jest Gdańsk.
2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego, a także zagranica.

§ 3.1. Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Pomorskie, zwane dalej „Województwem”, pod numerem RIK woj. pom. 5/99.
2. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem”.
3. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 4.1. Organizatorem Muzeum jest Województwo. Muzeum jest współprowadzone przez Ministra.
2. Minister i Województwo zapewniają środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

 

Rozdział 2
Zakres działania Muzeum i rodzaj gromadzonych zbiorów

 

§ 5. Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie zabytków oraz materiałów ikonograficznych, fotograficznych i dokumentacyjnych dotyczących sztuki polskiej i obcej, dziejów hymnu narodowego, etnografii Pomorza, kultur europejskich i pozaeuropejskich oraz działania teatrów Gdańska, Gdyni i Sopotu.

 

§ 6. Muzeum gromadzi zabytki w szczególności z zakresu:
1. malarstwa:
a) gdańskiego XIV-XXI wieku,
b) europejskiego XV-XXI wieku,
c) polskiego;
2. grafiki XV-XXI wieku;
3. rysunku XV-XXI wieku;
4. rzeźby XV-XXI wieku;
5. rzemiosła, w tym:
a) ceramikę i szkło – XV-XXI wiek,
b) meble – XVI-XXI wiek,
c) metale – XV-XXI wiek,
6. tkaniny i hafty – XIII-XXI wiek;
7. etnografii, w tym:
a) polskiej XVIII-XXI wieku,
b) kultur europejskich i pozaeuropejskich X-XXI wieku,
c) dokumenty kultury materialnej;
8. historii teatru, w tym zabytki:
a) artystyczne XX-XXI wieku,
b) dokumentacyjne XIX-XXI wieku;
9. dziejów i ikonografii hymnu narodowego – XVIII-XXI wiek;
10. fotografii XIX-XXI wieku;
11. nowych mediów – od XX wieku.

§ 7. Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
1) badanie pochodzenia muzealiów;
2) ewidencjonowanie, także w postaci cyfrowej oraz naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów;
3) sprawowanie opieki nad muzealiami, ich właściwe przechowywanie, konserwację, udostępnianie, dokumentowanie oraz zabezpieczenie trwałości ich dokumentacji;
4) sprawowanie opieki nad zbiorami Muzeum oraz, w miarę możliwości zabezpieczanie obiektów nieruchomych kultury materialnej, nieruchomych zabytków archeologicznych oraz naturalnych form przyrody;
5) organizowanie wystaw stałych i czasowych, a także prowadzenie innych form działalności kulturalnej, społecznej, edukacyjnej;
6) organizowanie i prowadzenie ekspedycji i badań naukowych oraz konserwatorskich, wspieranie merytoryczne osób prawnych i fizycznych działających na rzecz kultury i nauki w zakresie wynikającym z działalności Muzeum;
7) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
8) prowadzenie działalności wydawniczej na wszelkiego typu nośnikach, prowadzenie strony internetowej;
9) prowadzenie specjalistycznej biblioteki i czytelni.

 

Rozdział 3
Organizacja Muzeum

 

§ 8. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące oddziały:
1) Oddział Sztuki Dawnej w Gdańsku;
2) Oddział „Zielona Brama” w Gdańsku;
3) Oddział Sztuki Nowoczesnej w Gdańsku;
4) Oddział Etnografii w Gdańsku;
5) Oddział „Muzeum Hymnu Narodowego” w Będominie;
6) Oddział „Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią” w Waplewie Wielkim.

§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań oddziałów, działów i innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Ministra i Zarządu Województwa Pomorskiego, zwanego dalej „Zarządem”, oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

Rozdział 4
Organy nadzorujące, organ zarządzający oraz organy doradcze i sposób ich powoływania

 

§ 10. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister, a nadzór bezpośredni Zarząd, z zastrzeżeniem uprawnień Ministra i Województwa objętych umową.

 

§ 11.1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w skład której wchodzi 15 członków, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd zgodnie z umową i ustawą o muzeach.
2. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

 

§ 12.1. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie w uzgodnieniu z Ministrem.
2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora powołanego w trybie, o którym mowa w ust. 1, w tym ustalanie warunków płacy oraz warunków wykonywania dodatkowych prac o charakterze twórczym wykonuje Marszałek Województwa Pomorskiego.
3. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy 3 zastępców. Zastępcy są powoływani i odwoływani przez Dyrektora w uzgodnieniu z Ministrem i Zarządem.

§ 13.1. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
2. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem;
2) nadzór nad naczelną redakcją wydawnictw muzealnych;
3) wydawanie zarządzeń;
4) dokonywanie wobec pracowników czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;
5) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
6) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami.

§ 14.1. W Muzeum działa Kolegium Kustoszy zwane dalej „Kolegium” jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora w zakresie jego działalności merytorycznej.
2. Dyrektor zasięga opinii Kolegium w sprawach naukowych dotyczących funkcjonowania i kierunku rozwoju Muzeum, w szczególności:
1) problematyki badań i opracowań naukowych;
2) pracy edukacyjnej;
3) działalności wydawniczej;
4) działalności poszczególnych komórek organizacyjnych;
5) kandydatów na stanowiska samodzielne i kierownicze.
3. Członków Kolegium powołuje spośród pracowników merytorycznych Muzeum i odwołuje Dyrektor. Minister i Zarząd mają prawo desygnowania po jednym przedstawicielu do Kolegium.
4. Kadencja Kolegium trwa dwa lata.
5. Kolegium spośród swoich członków wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
6. Posiedzenia Kolegium zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
7. Z posiedzeń Kolegium sporządza się protokół.
8. Uchwały Kolegium zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy składu Kolegium, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
9. Obsługę Kolegium zapewnia Muzeum.

§ 15.1. W Muzeum działa Muzealna Komisja Zakupów, zwana dalej „Komisją”, jako organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora w zakresie pozyskiwania muzealiów do zbiorów Muzeum.
2. Członków Komisji powołuje spośród pracowników Muzeum i odwołuje Dyrektor.
3. Komisja działa w trybie i na zasadach określonych w regulaminie organizacyjnym Muzeum.

 

Rozdział 5
Gospodarka finansowa Muzeum

 

§ 16.1. Majątek Muzeum stanowią nieruchomości i ruchomości będące jego własnością oraz przysługujące Muzeum inne prawa majątkowe.
2. Majątek i przychody Muzeum służą realizacji jego celów statutowych.

 

§ 17.1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie i inny obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa oraz umowie.
2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Ministra i Województwa.
3. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum, zbadane przez biegłego rewidenta wybranego przez Zarząd, zatwierdza Zarząd. Dyrektor składa kopię sprawozdania do wiadomości Ministrowi. Ponadto przesyła Ministrowi dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe.

§ 18. Źródłami finansowania Muzeum są:
1) dotacje przekazywane przez Ministra i Województwo, w tym:
a) dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,
b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 19.1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
1) konserwacji i renowacji dzieł sztuki i rzemiosł artystycznych;
2) udostępniania posiadanych zbiorów dla wykorzystania ich do celów wystawienniczych, wydawniczych, filmowych, fotograficznych itp.;
3) działalności edukacyjnej związanej z działalnością statutową;
4) działalności handlowej, w tym sprzedaży wydawnictw, plakatów, pamiątek, sprzedaży i kopii dzieł sztuki;
5) działalności gastronomicznej;
6) wynajmu sprzętu będącego własnością Muzeum;
7) dzierżawy majątku nieruchomego i wynajmu pomieszczeń na cele nie kolidujące z działalnością statutową;
8) organizacji konferencji, sympozjów, koncertów i imprez artystycznych;
9) usług transportowych;
10) usług reklamowych;
11) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego.
2. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację działalności statutowej Muzeum.

§ 20.1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i zakres pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej i podlega ujawnieniu w rejestrze, o którym mowa w § 3 ust. 1, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

 

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

 

§ 21. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Sejmik Województwa Pomorskiego na trybie i na warunkach przewidzianych w obowiązujących przepisach z uwzględnieniem postanowień umowy.

§ 22. Zmian w Statucie dokonuje Sejmik Województwa Pomorskiego w trybie w określonym dla jego nadania.

Załączniki

  Statut.pdf 2,79 MB (pdf) szczegóły pobierz