2017-11-03

Obowiązek informacyjny - art. 24 uodo.

Nabory na stanowiska

 

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych kandydujących na stanowiska do Muzeum jest:
Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku 80-822 przy ul. Toruńskiej 1.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacyjnym i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) jest obowiązkowe, natomiast podanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wyżej wskazany jest dobrowolne.
W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Narodowe w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 1, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

 

Skargi i wnioski

 

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych składających skargę lub wniosek do Muzeum jest: Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku 80-822 przy ul. Toruńsk 1.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków jest obowiązkowe.
W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z ww. rozporządzenia, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Narodowe w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 1, w celu rozpatrzenia skargi/wniosku”.

 

Zamówienia Publiczne

 

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych osób fizycznych składających ofertę w ramach zamówienia publicznego do Muzeum jest: Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku 80-822, przy ul. Toruńskiej 1.
Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem postępowania w ramach zamówienia publicznego na jakie Pan/Pani złożyła ofertę i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych jest obowiązkowe. W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z ww. ustawy, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach stanowiących ofertę w ramach zamówienia publicznego - przez Muzeum Narodowe w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 1”.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się