2017-11-03

Obowiązek informacyjny - art. 24 uodo.

Nabory na stanowiska

 

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych kandydujących na stanowiska do Muzeum jest:
Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku 80-822 przy ul. Toruńskiej 1.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacyjnym i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) jest obowiązkowe, natomiast podanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wyżej wskazany jest dobrowolne.
W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Narodowe w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 1, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

 

Skargi i wnioski

 

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych składających skargę lub wniosek do Muzeum jest: Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku 80-822 przy ul. Toruńsk 1.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków jest obowiązkowe.
W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z ww. rozporządzenia, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Narodowe w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 1, w celu rozpatrzenia skargi/wniosku”.

 

Zamówienia Publiczne

 

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych osób fizycznych składających ofertę w ramach zamówienia publicznego do Muzeum jest: Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku 80-822, przy ul. Toruńskiej 1.
Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem postępowania w ramach zamówienia publicznego na jakie Pan/Pani złożyła ofertę i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych jest obowiązkowe. W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z ww. ustawy, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach stanowiących ofertę w ramach zamówienia publicznego - przez Muzeum Narodowe w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 1”.