2022-03-31

Deklaracja dostępności Second Canvas

Deklaracja dostępności serwisu Second Canvas Muzeum Narodowe w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Muzeum Narodowego w Gdańsku Second Canvas Muzeum Narodowe w Gdańsku

 

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2019.07.26

Data ostatniej aktualizacji aplikacji mobilnej: 2021.02.05

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

  • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazów;
  • Częściowy brak nawigacji.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019.09.23

Aktualizację Oświadczenia sporządzono dnia: 2022.03.27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty Klawiaturowe

W aplikacji mobilnej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Nie zawiera ona skrótów klawiaturowych, które wchodzą w konflikt z programami asystującymi.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dr Adam Jurek, Kierownik Działu Marketingu a.jurek@mng.gda.pl; tel. 58 301 70 61 wewnętrzny 229. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Oddział Sztuki Dawnej, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk, kontakt: info[at]mng.gda.pl, tel. 58 301 70 61

 

Na terenie Oddziału Sztuki Dawnej nie zapewniono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce parkingowe można znaleźć na sąsiadującym z muzeum płatnym parkingu przy ul. Rzeźnickiej.

 

Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Toruńskiej. Drzwi są otwierane do wewnątrz, mogą zostać otwarte po uprzednim naciśnięciu dzwonka przy wejściu i wywołaniu obsługi muzeum lub służby ochrony MNG.

 

Kasa biletowa znajduje się wewnątrz budynku, jej lokalizację wskazują kierunkowskazy, pomocą służy także obsługa muzeum lub służba ochrony MNG.

 

W kasie biletowej nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Brak szatni oraz indywidualnych zamykanych szafek.

 

Szerokości drzwi i ciągi komunikacyjne znajdujące się w budynku spełniają wymogi dostępności. Na wszystkie kondygnacje dostępne dla zwiedzających można dostać się za pomocą schodów i podnośników (maksymalna nośność podnośnika wynosi 200 kilogramów) – wyjątek stanowią galerie: cyny, do której można dostać się jedynie przy pomocy schodów.

 

Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze.

 

Brak przewijaka dla małych dzieci.

 

Przy kasie znajduje się strefa samodzielnej zabawy dla dzieci i wypoczynku.

 

Wystawa stała pt. Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki jest wyposażona w audiodeskrypcję dostępną na stronie internetowej. Galerie złotnictwa, cyny i ceramiki nie dysponują audiodeskrypcją. 

 

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

 

Oddział Sztuki Nowoczesnej, ul. Cystersów 18, 80-330 Gdańsk kontakt: osn[at]mng.gda.pl, tel. 58 552 12 71

 

Na terenie Oddziału Sztuki Nowoczesnej nie zapewniono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami – miejsce parkingowe można znaleźć w pasie miejsc postojowych bezpośrednio przy murze ogradzającym katedrę lub na okolicznych ulicach z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania.

 

Wejście do budynku znajduje się od ul. Cystersów po prawej stronie bezpośrednio po wejściu przez bramę do Parku Oliwskiego od strony Katedry Oliwskiej. Do wejścia prowadzi jeden stopień w dół.

 

Na wprost drzwi wejściowych znajduje się kasa biletowa.

 

W kasie biletowej nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak szatni oraz indywidualnych zamykanych szafek.

 

Szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku spełniają wymogi dostępności. W skrzydle wschodnim (od strony kasy) jedna sala wystawiennicza w amfiladzie na parterze budynku jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

 

W skrzydle południowym trzy sale wystawiennicze w amfiladzie na parterze budynku są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

 

W celu dotarcia do skrzydła południowego budynku pracownik muzeum wskaże drzwi, które zostaną otwarte. Wejście przez drzwi poprzedza wysoki stopień. Na pozostałe kondygnacje dostępne dla zwiedzających można dostać się jedynie za pomocą schodów.

 

W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

 

W toalecie nie ma przewijaka dla dzieci.

 

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

 

Oddział Etnografii, ul. Cystersów 19, 80-330 Gdańsk kontakt: etno[at]mng.gda.pl, tel. 58 552 12 71

 

Na terenie Oddziału Etnografii nie zapewniono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami – miejsce można znaleźć w pasie miejsc postojowych bezpośrednio przy murze ogradzającym katedrę lub na okolicznych ulicach z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania.

 

Wejście do budynku znajduje się po lewej stronie, bezpośrednio po wejściu przez bramę do Parku Oliwskiego od strony Katedry Oliwskiej.

 

Na wprost drzwi wejściowych znajduje się kasa biletowa.

 

W kasie biletowej nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

W holu znajduje się szatnia obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG. Brak indywidualnych zamykanych szafek.

 

Szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku częściowo spełniają wymogi dostępności. W budynku nie ma windy ani podnośnika. Dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępna jest jedynie wystawa stała „Kultura ludowa Pomorza” na parterze. Na pozostałe kondygnacje prowadzą strome schody.

 

W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

 

W toalecie nie ma przewijaka dla dzieci.

 

Brak wydzielonej strefy samodzielnej zabawy dla dzieci i wypoczynku.

 

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

 

Gdańska Galeria Fotografii oraz Oddział Zielona Brama, ul. Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk kontakt: ggf[at]mng.gda.pl, tel. 58 307 59 12 w. 117, 119, zielona.brama[at]mng.gda.pl, tel. 58 307 59 12

 

Na terenie Oddziału nie zapewniono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami – miejsca takie znajdują się na ulicach i parkingach Głównego Miasta sąsiadujących z ul. Długi Targ i ul. Długą.

 

Wejście do budynku znajduje się od ul. Długi Targ. Do wejścia prowadzi jeden stopień.

 

Na wprost drzwi wejściowych znajduje się kasa biletowa.

 

W kasie biletowej nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

W holu znajduje się szatnia obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG. Brak indywidualnych zamykanych szafek.

 

Szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku spełniają wymogi dostępności. Do sal ekspozycyjnych na pierwszym i drugim piętrze można dostać się za pomocą schodów i windy. Na trzecie piętro, na którym znajduje się Gdańska Galeria Fotografii i biura można dostać się jedynie za pomocą schodów.

 

W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami

 

W toalecie nie ma przewijaka dla dzieci.

 

Gdańska Galeria Fotografii oferuje niewielką strefę samodzielnej zabawy dla dzieci i wypoczynku.

 

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

 

Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią w Waplewie Wielkim, 82-410 Waplewo Wielkie kontakt: waplewo[at]mng.gda.pl, tel. 55 277 15 68

 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami są zlokalizowane na wydzielonym i oznakowanym parkingu. Teren przed wejściem wyłożony grubym żwirem utrudniającym poruszenie się wózkom inwalidzkim i wózkom dla małych dzieci.

 

Do wejścia prowadzą strome schody, brak podjazdu. W tylnym skrzydle budynku znajduje się podnośnik umożliwiający dostanie się na sale ekspozycyjne pierwszej kondygnacji.

 

Na wprost drzwi wejściowych znajduje się kasa biletowa.

 

W kasie biletowej nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

W holu znajduje się szatnia obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG. Brak indywidualnych zamykanych szafek.

 

Szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku spełniają wymogi dostępności. Ekspozycja znajduje się na parterze budynku. Na najwyższą kondygnację, na której znajdują się pokoje rezydencyjne oraz pomieszczenia socjalne można dostać się jedynie za pomocą schodów.

 

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami mieści się na parterze.

 

W toalecie nie ma przewijaka dla dzieci.

 

Dostępna jest makieta Pałacu z objaśnieniami w alfabecie Braille’a.

 

Brak wydzielonej strefy samodzielnej zabawy dla dzieci i wypoczynku.

 

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

 

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Będomin 16, 83-422 Nowy Barkoczyn kontakt: mhn[at]mng.gda.pl, tel. 58 687 71 83

 

Na terenie Muzeum zapewniono parking. Nie zapewniono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście główne do budynku z jednym stopniem.

 

Na wprost drzwi wejściowych znajduje się kasa biletowa.

 

W kasie biletowej nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

W holu znajduje się szatnia obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG. Brak indywidualnych zamykanych szafek.

 

Szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku spełniają wymogi dostępności. Ekspozycja znajduje się na parterze budynku. Na najwyższą kondygnację, na której znajdują się biura, można dostać się jedynie za pomocą schodów.

 

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w sąsiadującym budynku na terenie założenia (w budynku administracyjnym) – o jej lokalizację należy pytać pracowników muzeum. W toalecie nie ma przewijaka dla dzieci.

 

Dostępne są nagrania (komentarz do wystawy, nagrania utworów i pozytywek) oraz tekst polskiego hymnu w alfabecie Braille’a.

 

Brak wydzielonej strefy samodzielnej zabawy dla dzieci i wypoczynku.

 

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

 

Dział NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki, Oddział Sztuki Nowoczesnej, ul. Stefana Jaracza 14, 80-863 Gdańsk kontakt: kontakt[at]nomus.gda.pl

 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami są zlokalizowane przy ul. Stefana Jaracza obok budynku muzeum.

 

Wejście do budynku znajduje się od ul. Stefana Jaracza. Do wejścia prowadzą schody oraz pochylnia Na wprost drzwi wejściowych znajduje się kasa biletowa.

 

W kasie biletowej znajduje się pętla indukcyjna. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak szatni oraz indywidualnych zamykanych szafek.

 

Szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku spełniają wymogi dostępności. Na wszystkie kondygnacje dostępne dla zwiedzających można dostać się za pomocą schodów i windy. Na najwyższą kondygnację, na której znajdują się pokoje rezydencyjne można dostać się jedynie za pomocą schodów.

 

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami mieści się na parterze.

 

W toalecie jest przewijak dla dzieci.

 

W budynku na drugim piętrze znajduje się pokój wyciszenia i dla opiekuna z dzieckiem.

 

W sali recepcyjnej została wydzielona strefa samodzielnej zabawy dla dzieci i wypoczynku.

 

Wystawa „Kolekcja w działaniu” jest wyposażona w audiodeskrypcję dostępną na stronie internetowej nomus.gda.pl. W przestrzeni wystawy znajdują się tyflografiki wybranych obiektów.

 

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..