2015-03-16

Majątek

aktywa trwałe netto: 35.081.170,66 zł

 

w tym grunty, budynki i budowle: 18.436.339,92 zł

 

wartość zapasów: 724.524,29 zł

 

środki pieniężne: 1.159.740,99 zł

 

Bilans za rok 2015 zatwierdzony uchwałą nr 528/145/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 31.05.2016 r.